ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEGELEIDING EN ZORGVERLENING door GELEGENHEID MET ZORG


1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) en Gelegenheid met Zorg gesloten overeenkomst met betrekking tot de begeleiding en zorgverlening.

 

 

2. Inhoud begeleiding en zorg.
1. Voorafgaand aan een gelegenheid wordt met Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) door middel van een kennismakingsgesprek besproken wat zijn of haar wensen zijn ten aanzien van de zorg en begeleiding tijdens de gelegenheid. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een afsprakenformulier.

 

2. In dit formulier staat in ieder geval beschreven:
– Contactgegevens Cliënt
– Datum, start en eindtijd, startlocatie en eindlocatie zorgverlening
– Wie er contactpersoon is in geval van calamiteiten
– Voor welke gelegenheid het betreft en daarbij behorende locatie(‘s)
– Relevante medische gegevens en relevante beperkingen
– Welke zorg en begeleiding gewenst wordt
– Afspraken rondom vervoer
– Welke aanvullende wensen er zijn vanuit de cliënt

 

3. Gelegenheid met Zorg en Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de gemaakte afspraken indien de situatie daarom vraagt. Alleen Cliënt, of de in het afsprakenformulier genoemde contactpersoon, kunnen in samenspraak met Gelegenheid van Zorg wijzigingen aanbrengen in de gemaakte afspraken zoals beschreven in het afspraken formulier.

 

3. Kwaliteit
1. Gelegenheid met Zorg zorgt ervoor dat de begeleidingen en zorg die wordt geboden van goede kwaliteit is. Dat betekent dat deze begeleiding en zorg:
– veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
– afgestemd is op de reële behoefte van Cliënt.
– verstrekt wordt in overeenstemming met de op Gelegenheid met Zorg gelegde verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;
– verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van Cliënt.
2. Indien Cliënt ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft Gelegenheid met Zorg naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits de Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven en de contactgegevens verstrekt aan Gelegenheid met Zorg.

 

4. Klachten
1. Indien Cliënt een klacht heeft over de begeleiding en zorg, dan kan zij daarvoor bij Gelegenheid met Zorg terecht. Gelegenheid met Zorg zal zich inspannen in onderling overleg met Cliënt tot een oplossing te komen.
2. Gelegenheid met Zorg informeert Cliënt daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij Gelegenheid met Zorg is geregeld. Cliënt kan op verzoek het schriftelijke klachtenregelement en stroomschema ontvangen. Gelegenheid met Zorg heeft haar klachtenregeling ondergebracht bij Solopartners en voldoet aan de Wkkgz.

 

 

5. Informatie
1. Gelegenheid met Zorg verstrekt aan Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) alle informatie over haar werkwijze die Cliënt redelijkerwijs nodig heeft in het kader van begeleiding en zorg. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor Cliënt begrijpelijk is
2. Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) verstrekt Gelegenheid met Zorg alle (schriftelijke) informatie die voor Gelegenheid met Zorg belangrijk kan zijn voor het verlenen van de gewenste begeleiding en zorgverlening. Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) draagt er zorg voor dat die informatie volledig en juist is.

 

 

6. Dossier en Privacy
1. Gelegenheid met Zorg houdt een dossier bij van de begeleiding en zorgverlening. Het dossier bestaat uit afspraken formulier en deze algemene voorwaarden.
2. Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) krijgt een kopie van het afsprakenformulier waarop alle afspraken staan beschreven.

3. Gelegenheid met Zorg gaat zorgvuldig om met de gegevens van Cliënt en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

4. Gelegenheid met Zorg verstrekt geen informatie over de begeleiding en zorg van Cliënt aan derden, behalve wanneer Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) daar toestemming voor heeft gegeven en uitgezonderd dié gevallen waarin Gelegenheid met Zorg daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

 

 

7. Annuleren / No-show
1. Als de Cliënt geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken begeleiding en zorg, laat Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) dit uiterlijk 24 uur voor de geplande start van de begeleiding en zorg aan Gelegenheid met Zorg weten.
2. Indien de termijn die in het vorige lid wordt genoemd niet in acht wordt genomen dan behoudt Gelegenheid met Zorg zich het recht voor om een no-show tarief in rekening te brengen aan de Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt), bestaande uit 50% van het afgesproken uurtarief maal het aantal afgesproken uren, met een minimumbedrag van € 50,00.
Bij onvoorziene gezondheidsproblemen of overlijden van cliënt binnen 24 uur voor de zorgverlening worden geen kosten in rekening gebracht.

 

 

8. Vergoeding van de begeleiding en zorg.

Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt), is Gelegenheid met Zorg vergoeding verschuldigd voor de geleverde begeleiding en zorg. Cliënt ( of opdrachtgever namens Cliënt) is gehouden tot de betaling aan Gelegenheid met Zorg.


9. Start en einde overeenkomst.

De Overeenkomst start en eindigt in de het hierna genoemde moment:
a. Start in wederzijds overleg op afgesproken plaats en tijdstip zoals vastgelegd in het afsprakenformulier.
b. Eindigt in wederzijds overleg op afgesproken en plaats en tijdstip zoals vastgelegd in het afspraken formulier.
c. Door toedoen van Cliënt of naasten ontstaat een zodanige situatie dat voortzetting van zorgvuldige begeleiding en zorg ernstig wordt bemoeilijkt.
d. Nakoming van de overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van Gelegenheid met Zorg worden gevergd.